تماس با مجله

آدرس پستی

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ

تماس اصلی

دکتر محمد علی اکبری
سردبیر

تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ

 

تلفن ثابت: 29902450- 29902439
فاکس: 22431710
ایمیل: Iranhistory@mail.sbu.ac.ir

تماس با پشتیبان

دفتر سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir