palette
مقررات مربوط به تضاد منافع
اهداف و زمینه ها

آماده کردن بستر مناسب و قابل اعتمادی برای انعکاس نتایج تحقیقات پژوهشگران به هدف شناخت مسائل تاریخی ایران در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، ادبی، دینی، اقتصادی، و سیاسی از اهم اهداف نشریۀ علمی ـ پژوهشی تاریخ ایران است. این هدف راهبردی، امکان نیل به اهداف بین راهی متعددی را میسّر می‌سازد؛ آشنایی محققان دانشگاهی با همگنان، توسعۀ دانش تاریخ، جایگاه منبعی کمک درسی پیدا کردن نشریه، آموزش غیر مستقیم راه و رسم تحقیق به دانشجویان، توسعۀ تحقیقات میان رشته‌ای، آشنا سازی محققان تاریخ به توانمندی‌های روشی دیگر علوم در تحلیل و تفسیر داده‌های تاریخی، از جمله انتظاراتی است که گردانندگان نشریه مایل به محقق ساختن آن هستند.

 
خط مشی مجله
علمی - پژوهشی
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
مروری
checked ارسال مقاله آزاد است
checked نمایه شده
checked داوری شده
روند داوری مقالات

داوری مقالات به صورت  دو طرف ناشناس هم برای نویسنده و هم برای داور خواهد بود.

خط مشی دسترسی آزاد

این مجله دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد دارا میباشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی میشود

 
منشور اخلاقی

تمامی دست اندرکاران محترم این مجله از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست:

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه ی دقیق مشخصات نویسندگان کلیه ی حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی و گرایشات جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه ی مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می گردد.

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

 
فرآیند پذیرش مقاله

- ثبت نام اولیه توسط مولف در سامانه و ارسال مقاله

نویسندگان مقاله ها باید از اعضاي هیأت علمی شاغل یا بازنشستۀ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشند.
*دانشجویان دورة دکتري می توانند مقاله هاي برگرفته از رسالۀ خود را با قید نام استاد راهنما، به ضمیمۀ تأییدیۀ ایشان مبنی بر علمی -پژوهشی بودن مقاله، به دفتر مجله بفرستند. نویسندة مسئول در این مقالات دانشجو است و نام وي به عنوان نویسندة اصلی درج می شود.

- بررسی مقاله و دریافت آن ظرف سه هفته توسط مدیر داخلی

- ارجاع مقاله به جلسه هیات تحریریه و در صورت عدم ایراد در مقاله نهایتا ارجاع به داوران

- ارزیابی مقاله توسط داوران و دریافت نتایج داوری

- جمع بندی و اعلام تصمیم توسط سردبیر مجله

- در صورت عدم پذیرش و رد مقاله به نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد و چنانچه مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، جهت اصلاح به مولف ارسال شده و مولف ملزم به اصلاح مقاله در مدت دو هفته می باشد.

- ارزیابی مجدد مقاله اصلاح شده توسط داوران در مدت دو هفته و در صورت پذیرش به مرحله ویرایش ارسال می شود.

- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.

 
شرایط و ضوابط انتشار مقاله

محققان با رعایت سلامت و اصالت کامل نويسندگي در چهارچوب ‌هاي اخلاق حرفه ای زير، مقالات علمی - پژوهشي خود را تدوین و ارائه ‌نمایند:

*نویسندگان مقاله ها باید از اعضاي هیأت علمی شاغل یا بازنشستۀ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشند.

*دانشجویان دورة دکتري می توانند مقاله هاي برگرفته از رسالۀ خود را با قید نام استاد راهنما، به ضمیمۀ تأییدیۀ ایشان مبنی بر علمی
پژوهشی بودن مقاله، به دفتر مجله بفرستند. نویسندة مسئول در این مقالات دانشجو است و نام وي به عنوان نویسندة اصلی درج
می شود.

  1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
  2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و مآخذ به آن اشاره شده است، می باشد؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و مآخذ وارد نمايید.
  3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
  4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
  5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
  6. مشابه این مقاله قبلاً نبايد در نشریه دیگري يا حتي به يك زبان خارجي چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.

 
نمايه شده در پايگاه ها

پايگاه ISC و google scholar