تاریخچه مجله

دو فصلنامۀ تاریخ ایران ادامه دهندۀ تجربۀ دو دورۀ چندین سالۀ مجلۀ ادبیات و علوم انسانیو یک دوره پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است. سردبیر این دوفصلنامه، آقای دکتر عطاءالله حسنی، تجربیات اولیه‌اش را به عنوان مدیر داخلی مجله‌های مزبور، در خدمت همکاران محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی سپری کرد و در پی اعلام سیاست تخصصی سازی مجلات از سوی مدیرکل محترم امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری به عنوان سردبیر مجلۀ تاریخ ایران منصوب گردید.