palette
شرایط ثبت مقاله
راهنمای ورود به سامانه

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای تاریخ ایران داشته اید؟
رفتن به صفحه ورود

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع از وضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

راهنمای نویسندگان

بسیار مهم:

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند عدم رعایت شیوه نامه مجله علمی-پژوهشی تاریخ ایران موجب خارج شدن مقاله از روند پذیرش خواهد شد و در همان مرحله بررسی اولیه رد خواهد شد؛ لذا لازم است نویسندگان با دریافت فایل شیوه نامه و بخصوص فایل نمونه مقاله که در لینک زیر قرار گرفته است به دقت موارد مشخص شده را رعایت کنند.

میکائیل وحیدی راد

عضو هیئت علمی گروه تاریخ و مدیر مجله تاریخ ایران

راهنمای نویسندگان

نمونه مقاله مجله تاریخ ایرانراهنماي نویسندگان مجله تاریخ ایران:

 

 ـ موضوع مقاله باید دربارة تاریخ ایران و حوزه‌هاي در پیوند با آن باشد.

 ـ نویسندگان مقاله‌ها باید از اعضاي هیأت علمی شاغل یا بازنشستۀ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باشند

 *دانشجویان دورة دکتري میتوانند مقاله‌هاي برگرفته از رسالۀ خود را با قید نام استاد راهنما، به ضمیمۀ تأییدیۀ ایشان مبنی بر علمی ـ پژوهشی بودن مقاله، به دفتر مجله بفرستند؛ نویسندة مسئول در این مقالات دانشجو است و نام وي به عنوان نویسندة اصلی درج می‌شود.

-مقالات مستخرج از رساله دکتری بایستی عنوان رساله نیز به صورت کامل در زیرنویس آورده شود.

- نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان، وابستگی سازمانی و ایمیل )به دو زبان فارسی و انگلیسی( اجباری است.

ـ مقاله باید به دور از انتحال( (Plagiarismو حاصل تحقیق نویسنده باشد و به افزودن دانش یا حل مسأله‌اي تاریخی یاري رساند. مسؤلیت صحت و اعتبار علمی و آراي مقالات بر عهده نویسندگان است.

ـ ساختار مقاله باید براساس عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، متن، نتیجه‌گیري، و کتابنامه باشد.

 از قلم( (B Mitra 13.5 براي متن و 10 براي زیرنویس‌ها استفاده و حداکثر در 20 صفحه (حداکثر 8000 واژه) تنظیم شود.

- برای نوشتن چکیده انگلیسی از قلم Garamond و سایز 11 استفاده کنید.

-فاصله بین سطرها 1 و فاصله‌گذاری  Spacing و تورفتگی indentation نیز بایستی صفر تنظیم شود.

ـ چنانچه بایستی در مقاله تصویرهایی به صورت عکس، سند و نقشه چاپ شود، تصویرها در فرمت الکترونیکی JPG با وضوح 300 dpi ،در پوشه‌اي جدا از متن مقاله به همراه توضیح دربارة جاي تصویر در مقاله، شرح و مآخذ تصاویر ارسال شوند. تصاویر به صورت سیاه و سفید چاپ خواهند شد.

ـ سرنام‌ها و نشانه‌ها: ق = هجري قمري؛ ش = هجري شمسی؛ م = میلادي؛ ص = صفحه/ صفحه‌ها؛ , = نشانۀ جداسازي در اعداد مانند 000,000,1؛ / = نشانۀ مترادف در واژه‌ها و جداسازي در میانۀ عدد سال قمري، شمسی و میلادي درون (کمانک)، مانند (1324ق/1905م).

ـ در تنظیم ارجاع‌ها و کتابنامه، از «شیوة زیرنویس ـ کتابنامۀ شیکاگو» و براي ارجاعات و یادداشت‌ها، براي کل مقاله، شماره‌هاي مسلسل به صورت automatic  و continuous  یا پیوسته به کار برده شود.

ـ در نخستین ارجاع به یک اثر، مشخصات کامل آن آورده شود و در ارجاعات بعدي از (همان، ص .) و (نام‌خانوادگی، ص .) و (نام‌خانوادگی، عنوان اثر، ص .) به ترتیب براي ارجاع بلافاصله و ارجاع بافاصله و نویسندهاي با چند اثر، استفاده گردد. در مواردي که در شناسنامۀ اثر (محل‌چاپ: ناشر، و تاریخ انتشار) قید نشده باشد، (بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا) جایگزین شود (به جدول زیر مراجعه فرمایید).

). ـ متن از نظر ویراستاري، پاراگراف‌بندي، ارائه صورت لاتین نامهاي خارجی و اعلام خاصی که نیاز به آوانگاري دارند در پاورقی، و دیگر شیوههاي تدوین کامل باشد.

ـ چنانچه در مقاله به این موارد توجه نشده باشد به داوري ارسال نخواهد شد.

- از جدول زیر، به عنوان الگو، براي شیوة ارجاعات کامل و کتابنامه (الفبایی براساس نام خانوادگی وي یا نام مشهور نویسنده) استفاده شود. به چگونگی نشانه‌هاي سجاوندي در پاورقی و کتابنامه توجه شود.

نوع سند

زیرنویس

کتابنامه

 (پس از تدوین باید به ترتیب الفبایی تنظیم شود. نخست مراجع فارسی و عربی، سپس مراجع به زبان‌هاي دیگر و بدون تفکیک نوع مرجع به منابع، پژوهش‌ها، روزنامه و...)

 

کتاب با 1 نویسنده با ارجاع به صفحه

1. ابراهیم پورداود، یادداشت‌هاي گاثاها (تهران: دانشگاه تهران، 1356)، ص 129.

پورداود، ابراهیم. یادداشتهاي گاثاها. تهران: دانشگاه تهران. 1356

کتاب با 2 یا 3 نویسنده با ارجاع به صفحه

2. حسن پیرنیا، عباس اقبال، تاریخ ایران: از آغاز تا انقراض قاجاریه، چاپ هشتم (تهران: خیام، 1376)، ص 125 -122.

پیرنیا، حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران: از آغاز تا انقراض قاجاریه. چاپ هشتم. تهران: خیام، 1376

کتاب بیش از سه نویسنده با ارجاع به صفحه

3. محمود حیدري آقایی و دیگران، تاریخ تشیع 1 :دورة حضور امامان معصوم علیه‌السلام (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، 1386)، ص 24-18.

حیدري آقایی، محمود و دیگران. تاریخ تشیع 1: دورة حضور امامان معصوم علیه‌السلام قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، .1386.

کتاب نوشتۀ مؤسسه یا گروهی از نویسندگان تحت نام مؤسسه

4. مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه اي ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج 2، ترجمۀ مهدي افشاري (تهران: دفتر پژوهشهاي . فرهنگی، 1383 )، ص70.

مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه‌اي ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج2. ترجمۀ مهدي افشاري. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگی، 1383.

کتاب با نام ویراستار

5. موریس دوما (ویراستار)، تاریخ صنعت و اختراع، ترجمۀ عبداالله ارگانی، ج1) تهران: امیرکبیر، 1362 )، ص25 ،44 و 56.

دوما، موریس (ویراستار). تاریخ صنعت و اختراع. ترجمۀ عبداالله ارگانی، ج1 .تهران: امیرکبیر، 1362.

کتاب با نام نویسنده و مترجم/ مصحح / گزارنده/ به کوشش و..

6. خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض (تهران: نشر علم، 1384)، ص117.

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی. تصحیح علی اکبر فیاض. تهران: نشر علم، 1384.

کتاب بدون نام نویسنده، با نام مصحح

7. تاریخ سیستان، تصحیح ملک‌الشعراء بهار (تهران: زوار، .1314)، ص 11.

تاریخ سیستان. تصحیح ملکالشعراء بهار. تهران: زوار، 1314.

 از گذاشتن خط تیره یا کاربرد واژههایی مانند نویسنده گمنام، ناشناس و... به جاي نام اثر خودداري شود.

مقاله در دایرةالمعاف

8. احمد تفضلی، «آتشکده،»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج1 (تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1368)، ص100.

تفضلی،احمد. «آتشکده،». دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج1 .تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 1368 ،ص99 -101.

مقاله در مجله

9. حبیب یغمایی، «نسخه‌اي از ترجمۀ تفسیر طبري»، مجلۀ یغما، س1، ش1(فروردین 1327)، ص35.

یغمایی، حبیب. «نسخه‌اي از ترجمۀ تفسیر طبري». مجلۀ یغما. س1، ش 1، 1327، ص  30-37.

 

مقاله در مجموعه کتاب با ناظر یا ویراستار

10. هربرت بوسه، «ایران در عصر آل بویه،» تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج4 ،به کوشش ر.ن. فراي، ترجمه حسن انوشه (تهران: امیرکبیر، 1363)، ص257.

بوسه، هربرت. «ایران در عصر آل بویه.» تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج4 .به کوشش ر.ن. فراي، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1363 .ص217 – 262.

مقاله در مجموعه مقالات

11. محمد علی جمالزاده، «شمه‌اي دربارة علم و آیین تاریخنگاري،» یادنامۀ ابوالفضل بیهقی (مشهد: دانشگاه مشهد1350)، ص 123.

جمالزاده، محمدعلی. «شمه‌اي دربارة علم و آیین تاریخنگاری» یادنامۀ ابوالفضل بیهقی. مشهد: دانشگاه مشهد،1350، ص 217-262.

مقاله در روزنامه با نام نویسنده

12. محمد ابراهیم باستانی پاریزي، «در پاي ارگ بم»، روزنامۀ اطلاعات، ش23256 ( 15 ديماه 1382)، ضمیمه، ص2.

باستانی پاریزي، محمد ابراهیم. «در پاي ارگ بم.» روزنامۀ اطلاعات. .3 -1، ش 23256، 15 دی ماه 1382، ضمیمه، ص 1-3.

پایان‌نامه:

13. عبدالحسین زرین‌کوب، «نقدالشعر، تاریخ و اصول آن»،  پایان‌نامۀدکتري ادبیات دانشگاه تهران،1334 ،ص35.

زرین‌کوب، عبدالحسین. «نقدالشعر، تاریخ و اصول آن.» پایان‌نامۀ دکتري ادبیات دانشگاه تهران،1334 .

سخۀ خطی

14. افضل‌الدین بدیل بن علی نجار خاقانی، تحفۀالعراقین، کاتب: محمد علی تفرشی، 1277ق، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوري اسلامی ایران، شمارة بازیابی 9463ـ5 ،برگۀ25.

خاقانی، افضلالدین بدیل بن علی نجار. تحفۀالعراقین. کاتب: محمد علی تفرشی. 1277ق. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوري اسلامی ایران. شمارة بازیابی 9463ـ5 . چنانچه نسخه به صورت الکترونیک در دسترس باشد، آدرس وبگاه در زیرآن درج شود: مثلاً آدرس همین نسخه

 HTTP://DL.NLAI.IR/UI/9299175D-722C-4A20-B1DF8AC7A5F6E375/LRRVIEW.ASPX

سند

15. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران، سال 1324، کارتن 3، پوشه 2، سند 1/15.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران. سال1324. کارتن 3 .پوشه2، سند15.

ارجاع به مدخل فرهنگ‌نامه‌ها

16.محمد حسین بن خلف تبریزي (برهان)، برهان قاطع، تصحیح محمد معین (تهران: امیرکبیر، 1365)، مدخل «تاریخ».

برهان، محمد حسین بن خلف تبریزي. برهان قاطع. تصحیح محمد معین. تهران: امیرکبیر، 1365.

مأخذ اینترنتی بدون نام نویسنده

17. “Department of History, Shahid Beheshti

University” http://www.lah.sbu.ac.ir/Default.

aspx?tabid=1590 (accessed: Feb 7, 2010))

“Department of History, Shahid Beheshti University”

http://www.lah.sbu.ac.ir/ Default. aspx?tabid=1590

مآخذ اینترنتی با نام نویسنده

18. C. E. Bosworth “The Ṭāhirids and Persian Literature,” Iran. Vol. 7 (1969), p. 105.

http://www.jstor.org/stable/4299615 accessed:31/08/2009.

Bosworth, C. E. “The Ṭāhirids and Persian Literature,” Iran. Vol. 7 (1969), pp. 103-106. http://www.jstor.org/stable/4299615 accessed:31/08/2009.

 

 

 

 

مقررات ارسال مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

  • مقاله طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری که در راهنمای نویسندگان  وجود دارد، نگارش شده است و مقررات مربوط به تضاد منافع و حریم خصوصی را رعایت کرده ام.

  • برای دقت در اعمال شیوه نامه فایل نمونه مقاله مجله تاریخ ایران را دریافت کرده و مطابق با آن مقاله ارسالی را تنظیم نموده‌ام. مجله تاریخ ایران در صورت عدم رعایت این مورد می تواند مقاله اینجانب را در همان مرحله بررسی اولیه رد کند.
  • مقاله حاضر را به هیچ مجله دیگری (اعم از داخلی و خارجی) ارسال نکرده و متعهد می شوم تا پایان اعلان نظر دست اندرکاران مجله تاریخ ایران به مجله دیگری نیز ارسال نکنم.
  • از این امر مطلع هستم که مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری، طبق ضوابط مجله تاریخ ایران نویسنده مسئول دانشجو بوده و نام او بعنوان نویسنده اول قرار خواهد گرفت.
متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

هزینه برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه انتشار مقاله: 2000000 (IRR)
در صورت پذیرش این مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آنرا پرداخت نمائید.