نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

یکی از ویژگی‌های تاریخی سنت دادرسی در ایران، غیررسمی بودن و خودسامانی و استقلال نسبی این نهاد از تشکیلات دولتی بوده است. در دوران مدرن به دنبال آشنایی ایرانیان با نهادهای دادرسی اروپایی و آگاهی از کاستی‌های نهادهای سنتی، یکی از اقدامات اصلاحی دولتمردان قاجار و پهلوی نوسازی نهادها و شیوه‌های دادرسی ایران بود. از جمله این اصلاحات نوسازی قضایی بود که در دهه چهل در قالب انقلاب سفید انجام شد. اصل نهم انقلاب سفید به طرح ایجاد خانه‌های انصاف اختصاص داشت که هدف از آن گسترش عدالت قضایی و ایجاد تشکیلات دادرسی در مناطق روستایی بود. این مقاله با روش توصیفی­ـ تحلیلی و با تکیه ‌بر اسناد و منابع موجود بر آن است که زمینه و کارکردهای نهاد خانه انصاف را مطالعه و بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که ضرورت تشکیل خانه انصاف چه بود و چگونه می‌توان نسبت این تحول را با انقلاب سفید تبیین کرد؟ یافته‌های پژوهش نشان می­دهد خانه‌های انصاف با بهره‌گیری از رویه‌ها و نیروهای سنتی موجود، ضمن کاستن از بار پرونده‌های قضایی، بوروکراسی دولتی را در عرصه دادرسی گسترش دادند و دادرسی غیررسمی را در قالب دادرسی رسمی درآوردند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Houses of Equity; judicial modernization or a return to procedural traditions

نویسنده [English]

  • reza bigdelou

Assistant Prof. in History, Security Sciences and Social Studies Research Institute.

چکیده [English]

Non-formality, self-governance, and relative independence of judicial institutions were believed to be the historical characteristics of procedural tradition in Iran. In the modern era, modernization of institutions and procedural practices in Iran is held to be one of the reforming measures during the Qajar and Pahlavi era. As for the reform, we can refer to judiciary modernization in the 1960s in the form of the White Revolution. This institution was formed to promote judicial fairness and procedural facilities in rural areas. With descriptive-analytical method and available documents and resources, this paper examines the foundations and functions of the Houses of Equity institution, and answers the following question: “what were the most important goals and functions of the Houses of Equity institution?” The findings of this research indicate that we need to analyze and understand the formation of this institution in the context of the goals of the White Revolution in order to understand the formation and function of the Houses of Equity. The houses aimed to promote state bureaucracy in procedural scope by benefitting from existing traditional forces and procedures, and develop a formal trial from a non-formal trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • White Revolution
  • Houses of Equity
  • Pahlavi State
  • The judiciary

 

آبادیان، حسین و یعقوب خزایی و فریده فرزی و ذکرالله محمدی، «چگونگی شکل‌گیری و عملکرد نهاد خانه انصاف اصفهان (1342-1357)»، پژوهشنامه تاریخ­های محلی ایران، سال 7، شماره 2، پیاپی 14، بهار و تابستان 1398، صص 25-42.

آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، 1389.

آیت‌اللهی، محمدصادق و مسعود حبیبی مظاهری، تاریخ علم حقوق در ایران (تاریخ جامع ایران)، ج 14، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393.

ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات، به کوشش علیرضا عروضی، ج 2، تهران: علمی، 1375.

اسناد لانه جاسوسی، به کوشش دانشجویان پیرو خط امام، تهران: انتشارات جهان کتاب، 1379.

اشرف، احمد، «از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی»، ترجمه محمدسالار کسرایی، پژوهش­نامه متین، ش 22، بهار 1383، صص 109-141.  

اشرف، احمد و علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی (دولت و انقلاب در ایران)، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: انتشارات نیلوفر.

اصل نهم انقلاب شاه و مردم؛ خانه‌های انصاف و شوراهای داوری، وزارت دادگستری، 1350.

بنانی، امین، نظام قضایی جدید در ایران، ترجمه حسن زندیه، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه، 1390.

پهلوی، فرح، دختر یتیم، به کوشش احمد پیرانی، تهران: نشر به­آفرین، 1382.

پهلوی، محمدرضا،  انقلاب سفید، تهران: چاپخانه بانک ملی، 1345.

ـــــــــــــــ، به ‌سوی تمدن بزرگ، مرکز پژوهش و نشر سیاسی دوران پهلوی، بی‌تا.

ـــــــــــــــ، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، بی‌جا: نشر سیمرغ، 1377.

ثواقب، جهانبخش، «مجازات‌های عرفی مجرمان در عصر قاجاریه از آغاز تا مشروطه، 1209-1324ق»، جستارهای تاریخی، سال 6، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صص 23-45.

جوانمرد، فاطمه، قانون شورای حل اختلاف به انضمام قوانین و آیین‌نامه خانه انصاف و شورای داوری، تهران: فکرسازان، 1387.

حاجی‌کریم‌خانی، عباسعلی، «نقش خانه‌های انصاف و تأثیر سیاسی و اجتماعی آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 2536.

حافظ‌نیا، محمدرضا و اسماعیل پارسایی و رضا حسین‌پور پویان، «بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب بر مشارکت شهروندی، مطالعه موردی: خانه انصاف و شوراهای حل اختلاف»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 77، پاییز 1390، صص 145-164.  

دنمن، دونالد آر.، چشم‌انداز پادشاه، ترجمه محمود مصاحب، تهران: فرانکلین، 2535.

رضایی، فرهاد، «شوراهای حل اختلاف در امور کیفری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جرم و جزا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1384.

روستو، والت ویتمن، نظریه­پردازان رشد اقتصادی، کتاب اول، ترجمه مرتضی قره­باغیان، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

زندیه، حسن، تحول نظام قضایی ایران در دوره پهلوی اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 19255-293.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 6188-340.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 7564-210.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 21319-293.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 78547-293.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 37738- 293.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 80850-293.                                                              سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره بازیابی: 2886002-97-293.

شاردن، ژان، سیاحت‌نامه، ترجمه محمد عباسی، تهران: امیرکبیر، 1345.

شریف، علی‌اصغر، «طلیعه خانه انصاف»، کانون وکلا، شماره 93 آذر و دی 1343، صص 18-28.

شوکراس، ویلیام، آخرین سفر شاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: البرز، 1369.

فتحی‌پور، علی، «طرح قانون تشکیل خانه انصاف در دهات»، کانون وکلا، شماره 86، مهر و آبان 1342، صص 86-94.

فلور، ویلم، نظام قضایی ایران در عصر قاجار، ترجمه حسن زندیه، قم: انتشارات حوزه و دانشگاه، 1390.

فوران، جان، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران: رسا، 1378.

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، تهران: انتشارات مدرس­ـ به ‌نشر، 1369.

کسروی، احمد، تاریخ مشروطه، تهران: امیرکبیر، 1376.

لمبتون، آن، اصلاحات ارضی در ایران (1340-1345)، ترجمه مهدی اسحاقیان، تهران: انشارات امیرکبیر، 1394.

لمبتون، آن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نشر نی، 1372.

مجموعه قوانین و مصوبات سال 1337 مجلس شورای ملی، بی‌جا: بی‌تا.

مجموعه قوانین و مصوبات سال 1356 مجلس شورای ملی، بی‌جا: بی‌تا.

مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی، بی‌جا: بی‌تا.

مجیدی، عبدالمجید، خاطرات، به کوشش حبیب لاجوردی، طرح تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد: صفحه سفید، 1384.

محمودی جانکی، فیروز، «رسمی‌سازی عدالت غیررسمی در ایران با تأکید بر زمینه‌های تاریخی­ـ اجتماعی شکل‌گیری خانه انصاف و شورای داوری»، حقوقی دادگستری، شماره 62 و 63، بهار و تابستان 1387، صص 87-120.

مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری قاجاریه، تهران: زوار، 1371.

وثوقی، منصور، جامعه‌شناسی روستایی ایران،تهران: انتشارات کیهان، 1368.

ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس، 1377.

هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علم، 1370.

 

Herbert, Thomas, Travels in Persia 1627-1629,New York: foster, 1929.

Gheissari, Ali and Seyyed Vali Nasr, Democracy in Iran, Oxford: Oxford University Press, 2006