جزئیات نویسندگان

افشار, بابک, پژوهشگر دورۀ دکتری معماری دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران, Iran, Islamic Republic of