جزئیات نویسندگان

اسماعيلي, حسن, دانشجوي دورۀ دكتري تار خ اران باستان دانشگاه تهران, Iran, Islamic Republic of