جزئیات نویسندگان

احمدی, حسین, دکتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of