جزئیات نویسندگان

امینی, رضا, دکترای زبانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس و استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه, Iran, Islamic Republic of