جزئیات نویسندگان

ابوالقاسم فروزانی, سید, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شیراز, Iran, Islamic Republic of