جزئیات نویسندگان

بحرانی‌پور, علی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز, Iran, Islamic Republic of