جزئیات نویسندگان

احمدزاده, محمدامیر, استادیار پژوهشکدۀ تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, Iran, Islamic Republic of