جزئیات نویسندگان

اکبری, محمدعلی, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of