جزئیات نویسندگان

بختیاری, محمد, دانشجوی دورۀ دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی, Iran, Islamic Republic of