جزئیات نویسندگان

بابایان, کاترین, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه میشیگان، ان آربر، امریکا, Iran, Islamic Republic of