اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ش

شاکری, عبدالرسول, دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, دکترای تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلائی, سید حسن, دکتراي تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی دیوکلایی, سید حسن, دانشگاه مازندران
شجاعی مهر, حسن, دانشگاه شهید بهشتی
شجاعی مهر, حسن, د کتری تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شجاعی مهر, حسن, دکترای تاریخ و مدرس مهمان در گروه تاریخِ دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
شعبانی, امامعلی, استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک (Iran, Islamic Republic of)
شکری فومشی, محمد, د کترای ایرانشناسی از د انشگاه آزاد برلین، انستیتو ایران شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه ا د یان و مذاهب قم (Iran, Islamic Republic of)
شکوهی, محمدرضا, دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
شیخ الحکمایی, عمادالدین, پژوهشگر موسسه باستانشناسی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)

1 - 12 (12)