صورتِ معماریِ دولت
صورتِ معماریِ دولت

بابک افشار؛ غلامحسین معماریان

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 1-41

چکیده
  تصویر و تصویرسازی در سراسر روزگار قاجار امری پراهمیت بود و میان محصولات تصویری این دوران، مضمون ابنیه و محیط مصنوع تقریباً همواره حضور داشت. اگرچه معماری قاجار بیشتر به عمل معطوف بود تا نظریه‌، و شیوه‌های ...  بیشتر