روند تاریخی مواجهه نهاد روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی دوم
روند تاریخی مواجهه نهاد روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی دوم

کمال رضوی؛ احمد شکرچی؛ مصطفی اجتهادی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 111-139

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.111

چکیده
  با ورود جامعه‌ی ایران به دوران جدید و درهم آمیختن و چالش همزمان سنت شیعی ـ ایرانی جاری در جامعه با فرهنگ و اندیشه‌های مدرن، برخی مسائل به محوری برای مواجهه و صف‌آرایی نیروهای اجتماعی بدل شد که تغییر ...  بیشتر