چگونگی نقش‌آفرینی زنان درباری در حکومت آل‌مظفر
چگونگی نقش‌آفرینی زنان درباری در حکومت آل‌مظفر

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.43

چکیده
  جایگاه اجتماعی زنان و چگونگی نقش‌آفرینی آنها در طول تاریخ ایران، تحت تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی این سرزمین، تغییر و تحولاتی داشته است. با استقرار ترکان و سپس مغولان در جایگاه حکمرانی ...  بیشتر
تعامل فرهنگ‌های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز (سدۀ هشتم و نهم قمری)
تعامل فرهنگ‌های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز (سدۀ هشتم و نهم قمری)

یعقوب آژند

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
  فرهنگ و تمدن ایرانی، با ظهور اسلام در خدمت پویایی و بالندگی فرهنگ و تمدن اسلامی قرار گرفت؛ و متعاقب ورود ترکان و مغولان به حوزۀ تمدنی و فرهنگی ایران، مدیریت مجموعۀ فرهنگی نوپدید را بر عهده گرفت. هدف این ...  بیشتر