وضعیت ترجمه، کنشگران و ابعاد آن در دورۀ قاجار
وضعیت ترجمه، کنشگران و ابعاد آن در دورۀ قاجار

محمدامیر احمدزاده

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  ترجمه منابع آثار و تألیفات از زبان‌های اروپایی در دورۀ قاجار یک داد و ستد فرهنگی، علمی و تجربی بود که بر نگرش، جهان‌بینی و فرهنگ و معارف گروه‌های فعال اجتماعی ایران تأثیر زیادی داشت. در این فرآیند، رابطۀ ...  بیشتر