نقش اسواران و فرزندان آنان در دورۀ اسلامی
نقش اسواران و فرزندان آنان در دورۀ اسلامی

سلیمان حیدری؛ حسین پوراحمدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 77-98

چکیده
  بخشی از اسواران به عنوان جنگجویان سواره‌نظام ویژۀ ارتش ساسانی در آستانۀ فتوح به مسلمانان پیوستند و ضمن ادامۀ فعالیت نظامی و نقش در گسترش فتوحات اسلامی، پس از استقرار در شهرهای تازه تأسیس بصره و کوفه ...  بیشتر