دو پادشاه در آستانۀ نابودی ساسانیان
دو پادشاه در آستانۀ نابودی ساسانیان

شهرام جلیلیان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 23-42

چکیده
  از مرگ خسرو پرویز در فوریۀ 628 میلادی تا تاج‌گذاری یزدگرد سوم در ژوئن 623 میلادی بیش از ده پادشاه به تخت لرزان شهریاری ساسانیان نشانده شدند، که هنوز تبارنامه و مدّت شهریاری، و حتی چگونگی پی‌هم‌آیی پاره‌ای ...  بیشتر