داستان آفرینش انسان از منظر اسطوره‌شناسی تطبیقی
داستان آفرینش انسان از منظر اسطوره‌شناسی تطبیقی

آرزو رسولی (طالقانی)

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 27-42

چکیده
  در بیشتر باورها و اسطوره‌هایی که دربارۀ آفرینش انسان در میان اقوام گوناگون شکل گرفته، برای همۀ انسان‌ها وجود پدر و مادر مشترکی قائل شده­اند. ظاهراً در این اندیشه اقوام گوناگون اتفاق نظر داردند. تفاوت ...  بیشتر