اندیشه برنامه‌ریزی زبانی در دوره قاجاریه
اندیشه برنامه‌ریزی زبانی در دوره قاجاریه

رضا امینی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
  در هر جامعهای، به طور معمول، از میان زبانها، گویشها یا لهجههای آن، یکی ـ به دلایل تاریخی، سیاسی، اجتماعی، دینی ... یا مجموعه همه یا برخی از آنها ـ دارای جایگاه ویژهای است. در طول تاریخ آن جامعه نیز به این ...  بیشتر
سرانجام سیاق‌نویسی در ایران
سرانجام سیاق‌نویسی در ایران

عمادالدین شیخ الحکمایی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 111-134

چکیده
  سیاقت و سیاق، شیوۀ خاص نگارش اعداد بود که به مرور زمان و با ساده شدۀ حرف نویسی اعداد عربی به وجود آمده است. نوشتن به این شیوه برای ثبت محاسبات مالی در ایران، بیش از هزار سال در میان گروه‌های مختلف اجتماع ...  بیشتر