موانع و معضلات کاربست نظریه سلطنت قوی در دورۀ سلطنت سلسلۀ قاجاریه
موانع و معضلات کاربست نظریه سلطنت قوی در دورۀ سلطنت سلسلۀ قاجاریه

محمد محمودهاشمی؛ قباد منصوربخت

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، ، صفحه 1-26

چکیده
  چکیدهتأسیس سلسلۀ قاجاریه پس از قریب یک قرن جنگ،خونریزی و ویرانی ناشی از انقراض صفویه و ظهور و انقراض افشایه و زندیه، نخبگان ایرانی را به ظهور سلطنتی قوی و پایدار امیدوار کرد. از این رو آنان با بازنویسی ...  بیشتر