کمیسیون‌های تخصصی در نخستین مجلس شورای ملی
کمیسیون‌های تخصصی در نخستین مجلس شورای ملی

علی ططری؛ سهراب یزدانی

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 117-138

چکیده
  برپایی نخستین دورۀ مجلس شورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصۀ قانونگذاری کشور، برخی نخبگان حاضر در مجلس را به ضرورت تفکیک نمایندگان در کارگروه‌های تخصصی ـ که کمیسیون خوانده می‌شد ـ متوجه کرد. کمیسیون‌ها ...  بیشتر