تحلیل تبعید اشتراکی‌ها و کمونیست‌ها در دورة پهلوی اول
تحلیل تبعید اشتراکی‌ها و کمونیست‌ها در دورة پهلوی اول

سیدمحمود سادات بیدگلی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 57-86

چکیده
  در دورة رضاشاه مبلغان اندیشه‌های اشتراکی و بعد کمونیستی دستگیر و تبعید می‌شدند. سیاست حکومت در تبعید این افراد با رویکرد آن در تبعید سایر مخالفان متفاوت بود. اینکه انتخاب این سیاست بر چه اساسی بوده و ...  بیشتر