فرآیند اسکان شاهسون‏ های دشت مغان در دوره رضا شاه(1310 -1320ش/ 1931-1941م)
فرآیند اسکان شاهسون‏ های دشت مغان در دوره رضا شاه(1310 -1320ش/ 1931-1941م)

شهرام یوسفی فر؛ محمد کشاورز؛ محمد مهدی مرادی خلج

دوره 12، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.48308/irhj.2019.95874

چکیده
  شاهســو نها در دوره قاجاریه یکی از بزر گترین اتحادی ههای ایلی ایران بودند که بخش وســیعی از مراتع قشلاقی خود در دشت مغان را در خلال جنگهای ایران و روس از دست دادند و دامنه ترددشان به مراتع دشت مغان(قشلاق) ...  بیشتر