بررسی انتقادی ماده‌تاریخ‌های منظومة تاریخی مازندران
بررسی انتقادی ماده‌تاریخ‌های منظومة تاریخی مازندران

شهرام قلی پور گودرزی؛ محمدرضا نصیری

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، ، صفحه 27-46

چکیده
  چکیده: هدف از نگارش این مقاله بررسی انتقادی و مقایسه‌ایِ ماده‌تاریخ‌های تاریخ مازندران در نسخة منتشرنشدة «منظومة فتوحات شاه اسماعیل» است. این اثر، که به بیان وقایع تاریخی‌سیاسی ایران، به ویژه مازندران ...  بیشتر