دو فصلنامۀ تاریخ ایران وابسته گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی می‌باشد که  ادامه دهندۀ تجربۀ دو دورۀ چندین سالۀ مجلۀ ادبیات و علوم انسانی و یک دوره پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است که در پی سیاست تخصصی‌سازی مجلات توسط مدیرکل محترم امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، مجله پژوهشنامه علوم انسانی از شماره 59 در سال 1388 به پنج مجله تخصصی تقسیم شد که از جمله آنان مجله تاریخ ایران است. این مجله بر اساس نامه شماره 1057/11/3 مورخ 23/6/1388 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اعتبار علمی و پژوهشی برخوردار است. مجله تاریخ ایران به انتشار پژوهش‌هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه‌های زیر می‌پردازد:

حوزة فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و مناسبات خارجی ایران با نگرش تحلیلی تاریخی

این مجله تاکنون با انتشار  22 شماره، به صورت دو فصلنامۀ دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان را به صورت شایسته‌یی در اختیار پژوهشگران و علاقمندان به حوزه تاریخ ایران قرار داده و همچنان رسالت خود را افزایش کیفیت و ارتقا جایگاه علمی‌اش به پشتوانه جلب مشارکت محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ ایران می‌داند که با ارسال مقالات عالمانه و ارزشمند خود به غنای هر چه بیشتر مجله و ارتقا جایگاه علمی دانش تاریخ در کشورمان یاری رسانند. 

 

به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند که در مجله تاریخ ایران از نرم افزار مشابهت‌یاب سمیم‌نور برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می‌شود .