ضرورت اخذ شناسه ارکید ORCID
داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.   دریافت فایل راهنمای ثبت نام ارکید

مطالعه بیشتر

Plagiarism
مشابهت یابی

مطالعه بیشتر

ضرورت ارسال تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافغ به همرا مقاله
 اطلاعیه مهم: نویسندگان گرامی به اطلاع می رساند براساس مصوبه هیئت تحریریه، نویسندگان بایستی فرم تعهدنامه و فرم عدم تعارض منافع را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت و پس از تکمیل، همراه با فایل مقاله، در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت مقاله به داوری ارسال نخواهد شد.

مطالعه بیشتر

اولویت دریافت مقالات
به اطلاع استادان، پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند مجله تاریخ ایران از شماره های آتی خود تمرکز بیشتر را بر پذیرش مقالات پژوهشی در حوزه های تاریخ نظری، تاریخ تحلیلی و تبیینی، موضوعات تاریخی جدید و همچنین کاربست نظریه های جدید قرار خواهد داد و از پذیرش مقالات تاریخی که صرفا بر اساس روایت تاریخی و یا اسناد تاریخی صرف مبتنی باشند خودداری خواهد کرد. لذا لازم است تا نویسندگان محترم پیش از ارسال مقالات خود به این نشریه موارد ذکر شده را مراعات فرمایند.

مطالعه بیشتر

سامانه مشابهت یابی
به اطلاع استادان و پژوهشگران ارجمند می رساند مجله تاریخ ایران پیش از ارسال مقالات جهت ارزیابی و داوری، از سامانه سمیم نور جهت مشابهت یابی استفاده می کند.

مطالعه بیشتر