هزینه‌­های پذیرش و انتشار مجله تاریخ ایران

بر اساس تصمیم هیات تحریریه و براساس آیین نامه شماره 40879 مورخه 1401/2/24تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هزینه پذیرش و انتشار مقاله در مجله تاریخ ایران، ۴۰۰ هزار تومان می باشد که مبلغ 300 هزار تومان پس از داوری و در مرحله پذیرش نهایی و مبلغ 100 هزارتومان برای چاپ و انتشار اخذ می نماید. مجله تاریخ ایران جهت بررسی اولیه و داوری، هزینه ای دریافت نمی کند. 

همچنین به اطلاع نویسندگان می رساند که حداکثر کلمات مورد پذیرش در مجله تاریخ ایران 8000 کلمه بر اساس شیوه نامه مجله تاریخ ایران می باشد و هر مقدار کلمات اضافی مستلزم پرداخت هزینه مجزا برای پوشش دادن هزینه های ویراستاری و صفحه آرایی است.

Caption