دانلود فرم عدم تعارض منافع نویسنده مقاله

دانلود فایل تعهدنامه

نکات بسیار مهم:

الف: به اطلاع نویسندگان محترم می رساند عدم رعایت شیوه نامه مجله علمی-پژوهشی تاریخ ایران موجب خارج شدن مقاله از روند بررسی گردیده و در همان مرحله بررسی اولیه رد خواهد شد؛

 ب: تعداد نویسندگان مقاله نباید بیش از دو نفر باشد و در موارد خاص نفر سوم با نامه استاد راهنما و تایید هیات تحریریه امکان پذیر است. لذا بیش از سه نفر نویسنده پذیرفته نخواهد شد و مقاله مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

 1- در وارد نمودن ترتیب مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم را مبذول فرمایید، بر اساس تصمیم هیات تحریریه مجله تاریخ ایران، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیشتر از قوانین خاص دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند تا دچار مشکل نشوند.)

2- اسامی نویسندگان در فایل ارسالی مقاله به هیچ وجه وارد نشود و در فایل مشخصات قرار گیرد.

3- در سامانه نشریه ،قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات نویسندگان دقیقا به شکل زیر وارد شود. عدم درج این موارد موجب بازگشت مقاله جهت تکمیل مشخصات و در نتیجه طولانی شدن روند داوری می شود. لطفا جهت تسهیل روند مقاله خود موارد را به دقت برای تمام نویسندگان به فارسی و انگلیسی وارد نمایید.

گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور.

برای مثال: گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

Department, Faculty, University (Institution), City, Country.

History Department, Faculty of Letters and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4-  در صورتی که مقاله ارسالی برگرفته از طرح پژوهشی است، نگارش یک پاراگراف در قدردانی از حامی مالی اجباری بوده و این نوشتار در انتهای مقاله و بعد از نتیجه گیری و  پیش از منابع می باشد.

دریافت فایل راهنما به صورت Pdf 

راهنمای نویسندگان مجله تاریخ ایران:

 

 ـ موضوع مقاله باید دربارة تاریخ ایران و حوزه‌های در پیوند با آن باشد.

-مقالات مستخرج از رساله دکتری بایستی عنوان رساله نیز به صورت کامل در زیرنویس آورده شود.

- نام و نام خانوادگی نویسنده/نویسندگان، وابستگی سازمانی و ایمیل در فایل مشخصات نویسندگان (به دو زبان فارسی و انگلیسی) اجباری است.

ـ مقاله باید به دور از انتحال( (Plagiarism و حاصل تحقیق نویسنده باشد و به افزودن دانش یا حل مسأله‌ای تاریخی یاری رساند. مسؤلیت صحت و اعتبار علمی و آرای مقالات بر عهده نویسندگان است.

ـ ساختار مقاله باید براساس عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، متن، نتیجه‌گیری، و کتابنامه باشد.

 از قلم( (B Mitra 13.5 برای متن و 10 برای زیرنویس‌ها استفاده و حداکثر در 8000 واژه تنظیم شود.

- برای نوشتن چکیده انگلیسی از قلم Garamond و سایز 11 استفاده کنید.

-فاصله بین سطرها 1 و فاصله‌گذاری  Spacing و تورفتگی indentation نیز بایستی صفر تنظیم شود.

ـ چنانچه بایستی در مقاله تصویرهایی به صورت عکس، سند و نقشه چاپ شود، تصویرها در فرمت الکترونیکی JPG با وضوح 300 dpi ،در پوشه‌ای جدا از متن مقاله به همراه توضیح دربارة جای تصویر در مقاله، شرح و مآخذ تصاویر ارسال شوند. تصاویر به صورت سیاه و سفید چاپ خواهند شد.

ـ سرنام‌ها و نشانه‌ها: ق = هجری قمری؛ ش = هجری شمسی؛ م = میلادی؛ ص = صفحه/ صفحه‌ها؛ , = نشانۀ جداسازی در اعداد مانند 000,000,1؛ / = نشانۀ مترادف در واژه‌ها و جداسازی در میانۀ عدد سال قمری، شمسی و میلادی درون (کمانک)، مانند (1324ق/1905م).

ـ در تنظیم ارجاع‌ها و کتابنامه، از «شیوة زیرنویس ـ کتابنامۀ شیکاگو» و برای ارجاعات و یادداشت‌ها، برای کل مقاله، شماره‌های مسلسل به صورت automatic  و continuous  یا پیوسته به کار برده شود.

ـ در نخستین ارجاع به یک اثر، مشخصات کامل آن آورده شود و در ارجاعات بعدی از (همان، ص .) و (نام‌خانوادگی، ص .) و (نام‌خانوادگی، عنوان اثر، ص .) به ترتیب برای ارجاع بلافاصله و ارجاع بافاصله و نویسندهای با چند اثر، استفاده گردد. در مواردی که در شناسنامۀ اثر (محل‌چاپ: ناشر، و تاریخ انتشار) قید نشده باشد، (بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا) جایگزین شود (به جدول زیر مراجعه فرمایید).

). ـ متن از نظر ویراستاری، پاراگراف‌بندی، ارائه صورت لاتین نامهای خارجی و اعلام خاصی که نیاز به آوانگاری دارند در پاورقی، و دیگر شیوههای تدوین کامل باشد.

ـ چنانچه در مقاله به این موارد توجه نشده باشد به داوری ارسال نخواهد شد.

  • از جدول زیر، به عنوان الگو، برای شیوة ارجاعات کامل و کتابنامه (الفبایی براساس نام خانوادگی وی یا نام مشهور نویسنده) استفاده شود. به چگونگی نشانه‌های سجاوندی در پاورقی و کتابنامه توجه شود.
  • پس از تدوین باید به ترتیب الفبایی تنظیم شود. نخست مراجع فارسی و عربی، سپس مراجع به زبان‌های دیگر و بدون تفکیک نوع مرجع به منابع، پژوهش‌ها، روزنامه و...
  •  

نوع سند

شیوه ارجاع در زیرنویس

در کتابنامه

کتاب با 1 نویسنده با ارجاع به صفحه

1. ابراهیم پورداود، یادداشت‌های گاثاها (تهران: دانشگاه تهران، 1356)، ص 129.

پورداود، ابراهیم. یادداشتهای گاثاها. تهران: دانشگاه تهران. 1356

کتاب با 2 یا 3 نویسنده با ارجاع به صفحه

2. حسن پیرنیا، عباس اقبال، تاریخ ایران: از آغاز تا انقراض قاجاریه، چاپ هشتم (تهران: خیام، 1376)، ص 125 -122.

پیرنیا، حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران: از آغاز تا انقراض قاجاریه. چاپ هشتم. تهران: خیام، 1376

کتاب بیش از سه نویسنده با ارجاع به صفحه

3. محمود حیدری آقایی و دیگران، تاریخ تشیع 1 :دورة حضور امامان معصوم علیه‌السلام (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، 1386)، ص 24-18.

حیدری آقایی، محمود و دیگران. تاریخ تشیع 1: دورة حضور امامان معصوم علیه‌السلام قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، .1386.

کتاب نوشتۀ مؤسسه یا گروهی از نویسندگان تحت نام مؤسسه

4. مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه ای ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج 2، ترجمۀ مهدی افشاری (تهران: دفتر پژوهشهای . فرهنگی، 1383 )، ص70.

مرکز مطالعات فرهنگی خاورمیانه‌ای ژاپن. شهرنشینی در اسلام، ج2. ترجمۀ مهدی افشاری. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1383.

کتاب با نام ویراستار

5. موریس دوما (ویراستار)، تاریخ صنعت و اختراع، ترجمۀ عبداالله ارگانی، ج1) تهران: امیرکبیر، 1362 )، ص25 ،44 و 56.

دوما، موریس (ویراستار). تاریخ صنعت و اختراع. ترجمۀ عبداالله ارگانی، ج1 .تهران: امیرکبیر، 1362.

کتاب با نام نویسنده و مترجم/ مصحح / گزارنده/ به کوشش و..

6. خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، تصحیح علی اکبر فیاض (تهران: نشر علم، 1384)، ص117.

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی. تصحیح علی اکبر فیاض. تهران: نشر علم، 1384.

کتاب بدون نام نویسنده، با نام مصحح

7. تاریخ سیستان، تصحیح ملک‌الشعراء بهار (تهران: زوار، .1314)، ص 11.

تاریخ سیستان. تصحیح ملکالشعراء بهار. تهران: زوار، 1314.

 از گذاشتن خط تیره یا کاربرد واژههایی مانند نویسنده گمنام، ناشناس و... به جای نام اثر خودداری شود.

مقاله در دایرةالمعاف

8. احمد تفضلی، «آتشکده،»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج1 (تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1368)، ص100.

تفضلی،احمد. «آتشکده،». دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. ج1 .تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی 1368 ،ص99 -101.

مقاله در مجله

9. حبیب یغمایی، «نسخه‌ای از ترجمۀ تفسیر طبری»، مجلۀ یغما، س1، ش1(فروردین 1327)، ص35.

یغمایی، حبیب. «نسخه‌ای از ترجمۀ تفسیر طبری». مجلۀ یغما. س1، ش 1، 1327، ص  30-37.

 

مقاله در مجموعه کتاب با ناظر یا ویراستار

10. هربرت بوسه، «ایران در عصر آل بویه،» تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج4 ،به کوشش ر.ن. فرای، ترجمه حسن انوشه (تهران: امیرکبیر، 1363)، ص257.

بوسه، هربرت. «ایران در عصر آل بویه.» تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج، ج4 .به کوشش ر.ن. فرای، ترجمه حسن انوشه، تهران: امیرکبیر، 1363 .ص217 262.

مقاله در مجموعه مقالات

11. محمد علی جمالزاده، «شمه‌ای دربارة علم و آیین تاریخنگاری،» یادنامۀ ابوالفضل بیهقی (مشهد: دانشگاه مشهد1350)، ص 123.

جمالزاده، محمدعلی. «شمه‌ای دربارة علم و آیین تاریخنگاری» یادنامۀ ابوالفضل بیهقی. مشهد: دانشگاه مشهد،1350، ص 217-262.

مقاله در روزنامه با نام نویسنده

12. محمد ابراهیم باستانی پاریزی، «در پای ارگ بم»، روزنامۀ اطلاعات، ش23256 ( 15 دیماه 1382)، ضمیمه، ص2.

باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. «در پای ارگ بم.» روزنامۀ اطلاعات. .3 -1، ش 23256، 15 دی ماه 1382، ضمیمه، ص 1-3.

پایان‌نامه:

13. عبدالحسین زرین‌کوب، «نقدالشعر، تاریخ و اصول آن»،  پایان‌نامۀدکتری ادبیات دانشگاه تهران،1334 ،ص35.

زرین‌کوب، عبدالحسین. «نقدالشعر، تاریخ و اصول آن.» پایان‌نامۀ دکتری ادبیات دانشگاه تهران،1334 .

نسخۀ خطی

14. افضل‌الدین بدیل بن علی نجار خاقانی، تحفۀالعراقین، کاتب: محمد علی تفرشی، 1277ق، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، شمارة بازیابی 9463ـ5 ،برگۀ25.

خاقانی، افضلالدین بدیل بن علی نجار. تحفۀالعراقین. کاتب: محمد علی تفرشی. 1277ق. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. شمارة بازیابی 9463ـ5 . چنانچه نسخه به صورت الکترونیک در دسترس باشد، آدرس وبگاه در زیرآن درج شود: مثلاً آدرس همین نسخه

 HTTP://DL.NLAI.IR/UI/9299175D-722C-4A20-B1DF8AC7A5F6E375/LRRVIEW.ASPX

سند

15. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران، سال 1324، کارتن 3، پوشه 2، سند 1/15.

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه ایران. سال1324. کارتن 3 .پوشه2، سند15.

ارجاع به مدخل فرهنگ‌نامه‌ها

16.محمد حسین بن خلف تبریزی (برهان)، برهان قاطع، تصحیح محمد معین (تهران: امیرکبیر، 1365)، مدخل «تاریخ».

برهان، محمد حسین بن خلف تبریزی. برهان قاطع. تصحیح محمد معین. تهران: امیرکبیر، 1365.

مأخذ اینترنتی بدون نام نویسنده

17. “Department of History, Shahid Beheshti University” http://www.lah.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1590 (accessed: Feb 7, 2010))

“Department of History, Shahid Beheshti University”http://www.lah.sbu.ac.ir/ Default. aspx?tabid=1590

مآخذ اینترنتی با نام نویسنده

18. C. E. Bosworth “The Ṭāhirids and Persian Literature,” Iran. Vol. 7 (1969), p. 105.

http://www.jstor.org/stable/4299615 accessed:31/08/2009.

Bosworth, C. E. “The Ṭāhirids and Persian Literature,” Iran. Vol. 7 (1969), pp. 103-106. http://www.jstor.org/stable/4299615 accessed:31/08/2009.