مرحله اول: پس از بارگذاری مقاله در سامانه مجله، مقاله از نظر رعایت شیوه نامه نگارش (حداکثر ظرف یک هفته) توسط مدیرداخلی فصلنامه بررسی خواهد شد. (عدم رعایت شیوه نامه منجر به رد مقاله پیش از داوری خواهد شد.)
مرحله دوم: در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولاً یک هفته به طول خواهد انجامد.
-  در بررسی اولیه و ارزیابی علمی مقاله توسط کمیته علمی نشریه موارد زیر می‌تواند در موفقیت مقاله برای ورود به مرحله داوری مهم باشد.
1-فرمت نشریه به خوبی رعایت شده باشد.
2- محتوای مقاله قرابت نزدیکی با حوزه‌های شمول نشریه داشته باشد.
3-محتوای کافی و تفصیلی برای درک کامل تحلیل‌های نویسنده توسط خواننده در مقاله وجود داشته باشد.
4- نوآوری پژوهشی مقالات برجسته باشد.
5-از پیشینه به عنوان بستر فرآیند پژوهش به صورت عالمانه‌ای استفاده شده باشد.
6-منابع معتبر مورد استفاده قرار گرفته باشد.
7-نتایج مبتنی بر داده، تحلیل و منطق مقاله باشد.
8-اطلاعات کافی در مورد داده‌ها، تحلیل‌ها و نمونه در مقاله وجود داشته باشد.
مرحله سوم: پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
1- اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
2- اگر نظر دو داور بازنگری در مقاله ، یا نظر یک داور تایید و دیگری بازنگری باشد، آنگاه مقاله به نویسنده مسئول برای لحاظ بازنگری‌ها ارجاع داده خواهد شد.
3- اگر نظر یک داور بازنگری یا تایید و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس موارد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
4- پس از اینکه، مقاله بر اساس نظر داوران اصلاح گردید، به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.
5- در صورت پذیرش مقاله فایل الکترونیکی نامه پذیرش با امضای سردبیر به شرط ارسال پیام درخواست مولفان به ایمیل نشریه به ایمیل نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
6- پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.
 
تبصره1: نظر داوران در مورد مقاله صرفاً نظر مشورتی است و تصمیم نهائی (در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله) پس از اعلام کمیته علمی توسط هیات تحریریه اتخاذ می‌گردد.
تبصره2: در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

فلودیاگرام مجله به این ترتیب است.