آماده کردن بستر مناسب و قابل اعتمادی برای انعکاس نتایج تحقیقات پژوهشگران به هدف شناخت مسائل تاریخی ایران در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، ادبی، دینی، اقتصادی، و سیاسی از اهم اهداف نشریۀ علمی ـ پژوهشی تاریخ ایران است. این هدف راهبردی، امکان نیل به اهداف بین راهی متعددی را میسّر می‌سازد؛ آشنایی محققان دانشگاهی با همگنان، توسعۀ دانش تاریخ، جایگاه منبعی کمک درسی پیدا کردن نشریه، آموزش غیر مستقیم راه و رسم تحقیق به دانشجویان، توسعۀ تحقیقات میان رشته‌ای، آشنا سازی محققان تاریخ به توانمندی‌های روشی دیگر علوم در تحلیل و تفسیر داده‌های تاریخی، از جمله انتظاراتی است که گردانندگان نشریه مایل به محقق ساختن آن هستند.