مدیر مسئول


دکتر احمد خاتمی گروه زبان و ادبیات فارسی

ادبیات

سردبیر


دکتر محمدعلی اکبری گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر عطاءالله حسنی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامحسین زرگری نژاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرسول خیراندیش گروه تاریخ دانشگاه شیراز

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی اکبری گروه تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهراب یزدانی دانشگاه خوارزمی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر کریستف ورنر Bamberg

ایرانشناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر جان. ای وودز دانشگاه شیکاگو

تاریخ

مدیر داخلی


دکتر میکائیل وحیدی راد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ