دو مورخ گمنام زیدی ایرانی: ابوالعباس حسنی و علی بن بلال آملی
دو مورخ گمنام زیدی ایرانی: ابوالعباس حسنی و علی بن بلال آملی

سید هاشم آقاجری؛ محمد کاظم رحمتی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1387، ، صفحه 43-63

چکیده
  قیام زید بن على و شکل گیری زیدیه، عالمان زیدى مذهب عراق و حجاز را به تدوین آثاری تاریخی واداشت. در گام نخست، این اخبار تاریخی در آثارى تک نگارانه تدوین شد و سپس، تلفیق این آثار، به سنت طبقات‌نگاری انجامید. ...  بیشتر