سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)
سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)

مریم سعیدیان جزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.1

چکیده
  ین تحقیق در پی فهم ارتباط میان منابع تاریخی و رویکرد هویت گرایانه برخی از مورخان اسلامی است. برای انجام این تحقیق آراء یکی از اخباریون و فتوح نگاران متقدم و پر ارجاع یعنی سیف بن عمر تمیمی مورد بررسی قرار ...  بیشتر
تأثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده‌های نخستین اسلامی
تأثیر حضور ایرانیان در ساختار قدرت سیاسی خلافت بر تحولات فرهنگی سده‌های نخستین اسلامی

نیره دلیر؛ منصوره کریمی قهی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 95-116

چکیده
  پس از تسلط اعراب بر ایران واکنش‌های متفاوتی مانند مبارزه علیه اقتدار رسمی، مباحثات نظری و چالش با مسلمانان ازسوی ایرانیان بروز کرد. گروهی نیز ضمن پذیرش اسلام، کوشیدند با نفوذ در ساختار قدرت سیاسی خلافت، ...  بیشتر