اندیشه برنامه‌ریزی زبانی در دوره قاجاریه
اندیشه برنامه‌ریزی زبانی در دوره قاجاریه

رضا امینی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
  در هر جامعهای، به طور معمول، از میان زبانها، گویشها یا لهجههای آن، یکی ـ به دلایل تاریخی، سیاسی، اجتماعی، دینی ... یا مجموعه همه یا برخی از آنها ـ دارای جایگاه ویژهای است. در طول تاریخ آن جامعه نیز به این ...  بیشتر