نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی/دانشگاه پیام نور

10.52547/irhj.2022.226467.1134

چکیده

قاجارها برای حفظ و اداره قلمرو ممالک محروسه ایران در اوایل حکومتشان در کنار استفاده از قدرت شمشیر از تدابیر و سیاستهای دیگری نیز استفاده کردند. سنت حکمرانی خاندانی یا همان بکارگیری اعضای خاندان شاهی به عنوان حکمران در سطح ایالات و لایات، یکی از این تدابیر بود که پیش ‌از این نیز توسط برخی خاندان‌های حکومتگر پیشینی همچون سلجوقیان و صفویان به کار گرفته شده بود. یافته های پژوهش که با روش تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که آقا محمد خان به عنوان مؤسس سلسله قاجاریه با به کار گیری تمامی اعضای خاندان سلطنتی به عنوان حاکم برای اداره ایالات و ولایات مختلف ایران سنت حکمرانی خاندانی را تداوم داد و دو تن از جانشینان بلافصل وی، فتحعلی شاه و محمد شاه، با محدود کردن استفاده از اعضای خاندان سلطنتی به فرزندان و نوادگان پادشاه در امر حکمرانی نوعی نوآوری در این سنت ایجاد کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Territorial divisions in connection with the dynastic rule in early Iran (1264 AH-1210 AH)

نویسندگان [English]

  • farshid noroozi 1
  • Hoshang Khosrobeighe 2
  • Nezam Ali Dehnavi 3

1 PhD student of Graduate Studies Center of Payame Noor University of Tehran

2 Associate Professor, Department of History , Payame noor university, Tehran, Iran

3 Faculty member / Payame Noor University

چکیده [English]

The Qajars used other measures and policies to protect and govern the territory of the forbidden countries of Iran in the beginning of their rule, in addition to using the power of the sword. The tradition of family rule or the use of members of the royal family as rulers at the state and provincial levels was one of these measures, which had already been used by some former ruling families such as the Seljuks and Safavids.The findings of the study, which was conducted by historical method and descriptive-analytical approach, show that Agha Mohammad Khan, as the founder of the Qajar dynasty, continued the tradition of family rule by employing all members of the royal family as rulers to govern different states and provinces of Iran. Dad and two of his immediate successors, Fath Ali Shah and Mohammad Shah, introduced a kind of innovation in this tradition by restricting the use of members of the royal family to the king's sons and grandsons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar
  • princes
  • bureaucrats
  • territorial division
  • family rule