نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ. دانشگاه بین المللی امام خمینی. قزوین. ایران.

10.52547/irhj.2022.228372.1169

چکیده

یکی از پیامدهای اولیه اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، کمبود و گرانی شدید ارزاق عمومی بود. دولت برای تهیه و توزیع مواد غذایی مورد نیاز مردم به قیمت مناسب، اقدام به تشکیل وزارت‌خانه مستقلی به نام خواربار کرد و شریدان آمریکایی را به عنوان مستشار وزارت خواربار استخدام کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد شریدان در وزارت تازه-تأسیس خواربار است و می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که شریدان در زمان حضور خود در ایران چه اقداماتی را برای تهیه و توزیع خواربار انجام داد و عملکرد او در این حوزه چگونه ارزیابی می‌شود. یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و اسنادی انجام گرفته، نشان می‌دهد شریدان عملکرد موفقی در وزارت خواربار ایران نداشت، طوری که این وزارتخانه خیلی سریع منحل و وظایف آن به وزارت دارایی منتقل شد و شریدان قبل از اتمام مدت سه ساله قرارداد استخدامش، بدون آنکه مشکل ارزاق عمومی را حل کرده باشد، ایران را ترک کرد. البته باید توجه داشت که شرایط بحرانی سال 1321 که ناشی از قحطی و خشکسالی شدید، شعله‌ور بودن آتش جنگ در اغلب جبهه‌ها، دخالت و کارشکنی نیروهای متفقین و سودجویان داخلی و اختلافات سیاسی میان دولت قوام، دربار و مجلس سیزدهم بود، در عملکرد ضعیف شریدان تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the Performance of Sheridan, the American Consultant in the Ministry of Food of Iran (1942-1943)

نویسنده [English]

  • Mohammad Bakhtiari

Faculty member of the history department. Imam Khomeini International University. Qazvin. Iran.

چکیده [English]

One of the primary consequences of Iran's occupation by the Allies in World War II was the shortage and high cost of public food. In order to prepare and distribute the food needed by the people, the government established an independent Ministry of Food and hired the American Sheridan as an adviser to the Ministry of Food. The aim of the current research is to investigate Sheridan's performance in the Ministry of Food and wants to answer the question of what measures Sheridan took during his stay in Iran to prepare and distribute food and how his performance in this field is evaluated. The findings of the research, which was carried out with a descriptive-analytical method and based on library and documentary sources, show that Sheridan did not have a successful performance in the Ministry of Food, so that this ministry was dissolved very quickly and its duties were transferred to the Ministry of Finance. Sheridan left Iran before the end of his three-year employment contract without solving the public food problem. Of course, it should be noted that the critical conditions of 1321 were caused by severe famine and drought, the flaming of war on most fronts, the intervention and disruption of allied forces and internal profiteers, and political differences between the Qavam government, the court and the 13th parliament had an effect on Sheridan's poor performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheridan
  • Ministry of Food
  • World War II
  • Occupation of Iran
  • Foreign consultant