نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشگاه یزد

10.52547/irhj.2022.226435.1132

چکیده

روایت نگری های تاریخی و توجیهات نظری، دالِ مرکزی «کُردبودگی» را در جایگاه مفهومی بت واره شده و استعلایی قرار داده طوری که پرداختن به خود این پدیده مورد غفلت واقع شده است؛ پژوهش حاضر، بر آن است تحوّل ابژه شوندگیِ «کُرد بودگی» از دوران انقلاب مشروطه تا برآمدن دولت مدرن را واکاوی مضمونی نماید، بدین منظور با نقد رویکردهای دیرینه گرایی، قوم گرایی و مدرنیست- برساختگرایی و اخذ نگاهی گفتمانی تحولات هویت کُردی بررسی شده و صورت بندی های گفتمانی چنین پدیده ای روشن خواهد شد. روش پژوهش تحلیل گفتمان فوکویی بوده و شیوه ی انتخاب اسناد، نمونه گیری هدفمند بوده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که نظم معرفتی پیشین، دلالتی زبانی- قومی داشت که با رسوخ دگرگونی ها و تحولاتی مانند جنگ جهانی اوّل و در پی آن قدرت تمرکزبخش دولتِ در آستانه ی ظهور، مکانیسم های هویّت بخش در میدان سیاست قرار گرفته و در درون چنین حوزه ای معنا و مفهوم پیدا می کنند. در واقع بنا بر یافته های این مطالعه می توان گفت قبل از جنگ جهانی به عنوان نقطه ی گسست، اجتماع زبانی- مذهبی و قومی بازنمایی کننده ی هویّت کُردی بوده و بعد از آن فرمِ جامعوی- سیاسی شده به خود می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discoursive changes on Kurdish identity from the emergence of the constitutional revolution to the emergence of the modern state in Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Zare Shahabadi 1
  • Asaad Khani 2

1 Department of Social Siences, Yazd University, Yazd, Iran

2 Yazd University

چکیده [English]

Historical narratives and theoretical justifications have placed the central sign of "Kurdishness" in an idolized and transcendental conceptual position, So that the review of this phenomenon itself has just been neglected; The present study is about to investigate the changes of the objectification of "Kurdishness" from the Kurdish local governments to the rise of the modern state; To this end, with a radical critique of the approaches of primordialism, ethnocentrism and modernism-constructivism and taking a discourse perspective, the developments of Kurdish identity will be examined and the discourse formulations of such a phenomenon will be clarified. The research method was Foucault's discourse analysis and the method of selecting documents have beeb on purposeful sampling. The findings of the study indicate that the previous epistemological order had a linguistic-ethnic connotation that with the penetration of changes and developments such as First World War and subsequent centralizing power of the government on the verge of emergence, identification mechanisms are placed in the field of politics and find meaning within such a field. In fact, according to the findings of this study, it can be said that before the world war, as a breaking point, the linguistic-religious and ethnic community represented the Kurdish identity, and after that, it takes a social-politicized form.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Objectification"
  • Kurdishness"
  • Kurdish identity"
  • Epistemological order"
  • , "
  • Socio-Political"