نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/irhj.2023.229020.1190

چکیده

ایران در طی دو جنگ جهانی علیرغم اعلام پیشدستانه بیطرفی، اما در هر دو جنگ اشغال و آسیبهای فراوانی را متحمل شد؛ در جنگ دوم جهانی اشغال ایران از سوی دول انگلیس، شوروی و امریکا در شهریور 1320 (سپتامبر 1941) و استعفای رضاشاه منجر به ورود این کشور به جنگ ناخواسته‌ای گردید که عوارض گوناگونی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشت که این پیامدها تاثیر عینی خود را به سرعت در حوزه های گوناگون جامعه، و از جمله بخش زراعت، نشان داد. پژوهش حاضر تسلط دولت‌های خارجی بر حوزه کشاورزی و خواربار را به عنوان نمونه‌ای از این تبعات مورد ارزیابی قرار داده و با کاربست روش تاریخی، مبتنی بر توصیف وقایع و سپس تحلیل آن و با به کارگیری اسناد آرشیوی، در پی پاسخ به این پرسش است که پیامدهای حضور متفقین بر اقتصاد کشاورزی ایران چه بوده و متفقین چه سیاستی در این حوزه اعمال کردند. بر اساس یافته‌های پژوهش، متفقین با انعقاد پیمان سه جانبه، زمینه دخالت مستقیم در امور مربوط به کشاورزی ایران را بدست گرفتند. از سویی اولویت کمک به شوروی و نقش ایران به مثابه پل پیرزوی در جنگ بجای کمک به مردم ایران و پیگیری این راهبرد موجب اختلال در سیستم حمل و نقل محصولات، افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه محصولات عمده زارعی و شکل‌گیری بلواهای متعدد نان در داخل ایران گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

World war II on iranIran's agricultural policy during the occupation of Iran in World War II

نویسنده [English]

  • Michael Vahidirad

History Department

چکیده [English]

During the two world wars, despite declaring neutrality in advance, Iran was occupied and suffered a lot of damage in both wars. In the Second World War, the occupation of Iran by the British, Soviet and American countries in Shahrivar 1320 (September 1941) and the resignation of Reza Shah led the country to enter an unwanted war, which resulted in various complications in political, economic and social dimensions. Aini quickly showed himself in various fields of society, including agriculture. The current study evaluates the dominance of foreign governments in the field of agriculture and food as an example of these consequences and by applying the historical method, based on describing events and then analyzing them and by using archival documents, it seeks to answer the question that What were the consequences of the presence of the Allies on Iran's agricultural economy and what policies did the Allies apply in this area. Based on the findings of the research, by concluding the tripartite agreement, the Allies got the field of direct intervention in the affairs related to Iran's agriculture. On the other hand, the priority of helping the Soviet Union and the role of Iran as a bridgehead in the war instead of helping the Iranian people and pursuing this strategy caused disruptions in the product transportation system, increased prices, reduced supply of major agricultural products, and the formation of numerous bread riots inside Iran. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • WWII
  • Allies
  • Agriculture
  • Bread crisis