نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

2 گروه تاریخ، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.52547/irhj.2023.229604.1210

چکیده

فضای باز سیاسی سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰، به رشد و بازاندیشی در آرا و عقاید گوناگون انجامید. در این فضای آزاد، احزاب نوظهور سعی در جذب نیرو و پیشبرد اهدافشان داشتند. حزب باهماد آزادگان در این برهه تأسیس شد و احمد کسروی‌ موسس آن به یکی از چهره‌های بحث برانگیز تاریخ معاصر ایران تبدیل گردید. احمد کسروی اهدافش را از سال‌ ۱۳۱۱ ه.ش با تألیف کتاب آئین و سال ۱۳۱۲ ه.ش با تأسیس مجله پیمان به اجرا در آورد. او رویکردش اصلاح جامعه در تمامی زمینه‌ها بود. تفسیر کسروی از دین به پاکدینی و انتشار کتاب ورجاوند بنیاد، فصلی جدید در تحقیقاتش گشود که با درگیری و مرگ، بی‌سرانجام ماند. پیرامون فعالیت‌های احمد کسروی، انتقادها و اتهام‌هایی صورت گرفت که ادعای پیامبری، یکی از آن‌هاست. در این پژوهش درصددیم با بررسی عوامل و علت‌های به‌وجود آمده، به چرایی آرا و نظرها پیرامون پیامبری کسروی و هم‌چنین ابهام‌های این موضوع بپردازیم. به‌نظر می‌رسد، برخلاف بینش‌ها و خوانش‌های رایج، کسروی ادعای پیامبری نداشت؛ اما خصایل اخلاقی و تناقض‌های کسروی و دشمنی و برداشت ناقص منتقدان، موجب شکل‌گیری و باورپذیری این مسئله گردید. این مقاله به روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از منابع لازم، به شیوۀ توصیفی_ تبیینی به مسئله پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ahmad Kasravi and the claim of prophethood; Rethinking the votes and opinions of opponents and opponents

نویسندگان [English]

  • Hasan Rostami 1
  • masoud bayat 2

1 Department of History, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Department of history, university of zanjan, zanjan, Iran

چکیده [English]

The political open space of the years after Shahrivar 1320 led to the growth and rethinking of various opinions and ideas. In this free space, emerging parties tried to recruit and advance their goals. Bahamad Azadegan party was established at this time and its founder Ahmad Kasravi became one of the controversial figures of contemporary history. Ahmad Kasravi implemented his goals from 131 AH by authoring the book Ain and 1312 AH by managing Peyman magazine. Osh was the reform of the society in all fields. Ahmad Kasravi’s interpretation of religion to pure religion and the publication of the book Verjavand Foundation opened a new chapter in his research, which remained unfinished due to conflict and death.Criticisms and accusations were made around Kasravi’s activities, and the claim of prophethood is one of them. In this research, we are trying to investigate the factors and causes that have arisen, to find out the reasons for the votes and opinions about Kasravi’s prophethood, as well as the ambiguities of this issue. It seems that, contrary to popular insights and readings, Kasravi did not claim to be a prophet; But the moral characteristics and the contradictions of Kasurai and enmity and the incomplete perception of the critics caused the formation and believability of this issue. This article deals with the problem in a descriptive-explanatory way using the library method and using the necessary sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Kasravi
  • prophet
  • pure religion
  • opponents
  • revelation