نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

پ‍وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.52547/irhj.2023.229384.1201

چکیده

چکیده

صفویان با ایجاد حکومتی متمرکز، قلمرو تاریخی ایران را احیا نمودند و به تشیع رسمیت دادند. برخی مدعی‌اند صفویان fبا ایجاد دولت ملی به ایرانیان وحدت و هویت ملی تازه‌ای دادند. دو دهه پس از انقلاب اسلامی این ایده رواج یافت که تأسیس حکومت صفویه مبداء تاریخ معاصر/ جدید ایران است. با توجه به اهمیت این ادعا و پیامدهای آن، مقالۀ حاضر به ارزیابی این مساله می‌پردازد که آیا واقعاً برآمدن صفویان مبداء تاریخ معاصر ایران است و آیا می‌توان از دولت ملی و شکل‌گیری هویت واحد ملی در دوره صفویه سخن گفت؟ نگارنده مهمترین ایده‌های مطرح شده در این باره را در قالب سه گفتمان شرق‌شناسانه، ایران‌گرایانه و شیعه‌گرایانه دسته‌بندی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که تشکیل حکومت صفویه سرآغاز یک دورۀ تاریخی تازه در چارچوب دوران میانۀ ایران و در استمرار آن است نه مبداء تاریخ جدید یا معاصر ایران. زیرا با حکمرانی صفویان نه در ایران تمدن نوینی تأسیس شد که ایران را وارد دورۀ تجدد کند و نه ایران در تمدن جدید اروپایی سهیم شد تا از امکانات و فرصت‌های آن بهره‌مند شود و نه تعریف تازه‌ای از موقعیت خود در نسبت با مدرنیته ارائه کرد. در نتیجه، صفویان دورۀ پیشامدرن ایران را تنها با تغییر مذهب و تغییر رابطۀ دین و دولت ادامه دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Is the establishment of the Safavid's government the beginning of the origin or contemporary history of Iran?

نویسنده [English]

  • Alireza Mollaiy Tavany

Institute for humanities and cultural studies

چکیده [English]

By creating a centralized government, the Safavid's revived the historical territory of Iran and gave legitimacy to Shiism. Some claim that the Safavid's created a national government and gave Iranians a new national identity and unity. Two decades after the Islamic revolution, the idea popularized that the establishment of the Safavid government was the origin of the contemporary/modern history of Iran. If considerate the importance of this claim and its consequences, this article evaluates the issue of whether the emergence of the Safavid is really the origin of Iran's contemporary history, and can we talk about the national government and the formation of a national identity during the Safavid period.

The author categorizes the most important ideas raised in this regard in the form of three discourses: orientalist, pan Iran, and Shiite. The article concludes that the establishment of the Safavid government is the origin of a new historical period in the framework of it is the middle period of Iran and its continuation, not the origin of the new or contemporary history of Iran. Because with the Safavid's government, neither a new civilization was established in Iran, that would bring Iran into the modern era, nor did Iran participate in the new European civilization to benefit from its facilities and opportunities, nor a new definition of its position in relation to Presented with modernity. As a result, the Safavid continued the per-modern period of Iran only by changing the religion and changing the relationship between religion and the state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid government
  • contemporary history
  • Shiism
  • national government
  • territory of Iran