نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

10.52547/irhj.2023.227049.1145

چکیده

جنبش شیخ‌عبیدالله نهری(شمزینی) درسال 1297ه.ق(1880م) در دوره ناصرالدین شاه قاجار به وقوع پیوست. برای درک بهتر زوایای وقوع جنبش و زمینه‌های شکل‌گیری آن باید اوضاع سیاسی مناطق کردنشین ایران و عثمانی را به دقت بررسی کرد. این پژوهش با روش توصیفی-تبیینی به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعاتی که به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی گرد آمده‌اند، پرداخته است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که اوضاع سیاسی عشایرمناطق کردنشین ایران و عثمانی چه تأثیری در شکل‌گیری جنبش شیخ‌عبیدالله نهری داشته است؟ با توجه به نتایج تحقیق، موقعیت جغرافیایی مناطق کردنشین، اوضاع نابسامان کردستان ایران و عثمانی که در اثر سیاست ضعیف و ناتوانی دولت مرکزی در برقراری نظم و امنیت در این مناطق و همچنین رفتارهای ظالمانه و چپاولگرانه حکام محلی، مالیات‌گیری های بی‌برنامه و ... باعث شد که مردم این مناطق برای رهایی از وضعیت موجود دست به شورش‌هایی بزنند. در این بین شیخ‌عبیدالله نهری به عنوان رهبری مذهبی کردها، واکنشی اعتراضی را در برابر وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی کردستان، با یک حرکت سیاسی قابل تآمل رقم زد. ................................................................................................ . . . . . . . .. . .. . .. ... ..... . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The political situation of Iranian and Ottoman Kurdistan and its impact on the movement of Sheikh Obaidullah Nahri during the Qajar period

نویسندگان [English]

  • reza abdollahi 1
  • abbas ghadimi 2

1 PhD student in the history of post-Islamic Iran, University of Tabriz, Tabriz-Iran

2 Associate Professor, Department of History, University of Tabriz

چکیده [English]

The movement of Sheikh Obaidullah Nahri (Shamzini) took place in 1297 AH (1880 AD) during the reign of Nasser al-Din Shah Qajar. To better understand the angles of the movement and the context in which it was formed, the political situation in the Kurdish regions of Iran and the Ottoman Empire must be carefully examined. This research has used the descriptive-explanatory method to analyze data and information collected in the form of libraries and documents. This study seeks to answer the question of what effect the political situation in the Kurdish regions of Iran and the Ottoman Empire had on the formation of the Sheikh Obaidullah Nahri movement? According to the results of the research, the geographical location of the Kurdish regions, the unhealthy situation of Iranian and Ottoman Kurdistan due to the weak policy and inability of the central government to maintain order and security in these areas as well as the cruel and predatory behaviour of local rulers, unplanned taxation and ... caused the people of these areas to revolt to get rid of the current situation. Meanwhile, Sheikh Obaidullah Nah as the religious leader of the Kurds reacted to the unhealthy social and economic situation of Kurdistan with a thoughtful political move.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan
  • disorder
  • movement
  • Iran
  • Ottoman