نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه باهنر

10.48308/irhj.2024.234456.1291

چکیده

هجوم نیروی انگلیس، شوروی و امریکا در شهریور 1320 هـ.ش (اگوست1941م) به ایران و استعفای رضاشاه منجر به ورود این کشور به جنگ ناخواسته ای گردید که تبعات مختلفی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشت که این تبعات اثر عملی خود را به سرعت در وجوه مختلف جامعه نشان داد. در این تحقیق، تسلط دول خارجی بر پست و تلگراف به عنوان نمونه ای از این تبعات مورد ارزیابی و پژوهش قرار گرفته است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با به کارگیری اسناد آرشیوی، در پی پاسخ به این پرسش است که پیامدهای حضور متفقین بر این وجه از سیستم ارتباطی کشور چه بود؟ بر اساس یافته های پژوهش، متفقین با انعقاد پیمان سه جانبه، زمینه دخالت مستقیم خود را در امور مربوط به پست و تلگراف فراهم نمودند و این مداخله موجب اخلال در روند کار تاجران و بازرگانان، کاهش سطح خدمات وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان های مرتبط با امور اقتصادی و مالی، کاهش درآمد دولت ایران از بابت پرداخت های مردم برای هزینه های پستی و تلگرافی و در نهایت کاهش درآمد دولت از این منبع مهم اقتصادی گردید. واژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگرافواژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگرافواژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگرافواژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگرافواژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگرافواژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگرافواژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگرافواژگان کلیدی: ایران، جنگ جهانی دوم، متفقین، پست، تلگراف

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The consequences of Iran's occupation in World War II on post and telegraph

نویسنده [English]

  • Marjan Borhani

Assistant Professor ,History Department, Shahid Bahonar University, Kerman

چکیده [English]

British invasion, the Soviet Union and America in 1320 AD (August 1941) to Iran, Reza Shah's abdication led to entry into the war was unintended consequences in the areas of political, economic and social consequences triggered the practical effect showed his speed in all aspects of society. In this study, the dominance of foreign governments on post and telegraph as an example of the consequences evaluated and is investigated. This article analytical method and using archival documents, to answer the question of what consequences Allied presence on this aspect of the communication system of the country? Based on these findings, allied with the signing of the Tripartite Pact, its direct interference in the affairs of the Post and Telegraph provided and the interference caused traders workflow disruption, reducing the level of ministries, agencies and related organizations economic and financial affairs, reduce income from government payments for the postal, telegraph and ultimately reduce the cost of government revenue from this source was economically important. Key words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, TelegraphKey words: Iran, world war II, Allies, Post, Telegraph

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Iran
  • world war II
  • Allies
  • Post
  • Telegraph