نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

علل تحول فکری میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، ماهیت قوانین مورد نظر او و مبانی نظری آن‌ها در رویکرد به نظام مشروطۀ غربی، مسألۀ مشکلۀ تحقیق حاضر است که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی به تحلیل آن پرداخته می‌شود. مستشارالدوله از اندیشه‌گران ایران عصر ناصری بود که به دنبال آشنایی با نظام‌های مشروطۀ غربی، راز پیشرفت و ترقی دولت‌های فرنگی را در قانون و قانونمندی و علت عقب‌ماندگی ایران را در نبود آن می‌فهمید و تغییر نظام سیاسی در ایران را ضروری می‌دانست. شکل حکومتی پیشنهادی او برای ایران آن زمان، سلطنت مقننه‌ بود که قوانین آن از اعلامیۀ حقوق بشر مندرج در مقدمۀ قانون اساسی فرانسه اخذ می‌شد و در چارچوب اصول شریعت اسلام قرار می‌گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

'Mostashar al-Dowleh s Attitude towards the Western constitutional system

چکیده [English]

The causes of Yousuf Khan Mostashar al-Dowleh's intellectual transformation, the nature of the laws he had in mind, the intellectual bases of these laws and his attitude towards the Western constitutional systems are the problem issues connected with the present research, which have been analyzed through the historical method by focusing on the primary sources. Mostashar al-Dowleh was an Iranian intellectual during Nasser al-Din Shah's era whose familiarity with the Western constitutional systems led him to find out that the secret behind the progress of European governments was because of their laws and legal systems, and the reason behind Iran's backwardness was the lack of these factors. He considered transforming the political system of Iran as necessary. The form of government he suggested for Iran of that era was a constitutional monarchy whose laws were taken from the Declaration of Human Rights mentioned in the preamble to the French Constitution and was within the framework of Islamic sharia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • constitutional system
  • Islamic sharia
  • constitutional monarchy
  • Mostashar al-Dowleh