نوع مقاله : مروری

نویسندگان

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

چکیده

شکل‌گیری حکومت فراگیر شیعه‌مذهب صفوی در ایران، زمینه‌ساز تحول در مناسبات دین و دولت در تشیع گردید. روحانیان به عنوان بخش مهمی از نهاد مذهب در شرایط ویژه و تاریخی‌ای قرار گرفتند. پادشاهان صفوی نیز در برقراری رابطه با نهاد مذهب با چالش و دشواری روبرو بودند، چرا که آموزه‌های تشیع می‌توانست تردیدهای جدی در مشروعیت آنان ایجاد کند. نویسندگان این پژوهش تلاش می‌کنند تا با تکیه بر منابع، تعامل بین پادشاهان صفوی و روحانیون را بازشناسی کرده و نگاهی جدید را برای تحلیل این پدیدۀ تاریخی معرفی کنند. در این نوشتار نوعی چالش و ناهمسازی در تعامل بین روحانیان و پادشاهان صفوی، علی رغم ظاهر آرام و سازگار آنان با محوریت مشروعیت سلطنت و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconsideration of the interaction between clergymen and the Safavids

چکیده [English]

The formation of a widespread Safavid Shiite government in Iran made possible serious changes in the relationship between religion and government in Shiism. Clergymen as the main part of religious sect encountered a special and historical situation. The decision on how to interact with Safavids was very fundamental and strategic. Safavids themselves faced a great challenging and complicated situation in establishing a relationship with religious sect, because the principles of Shiism could challenge the government's legitimacy. The present study, through official records and other documentary materials, tries to reinterpret the complications of the interaction the two sides experienced and to open a new perspective for analyzing this historical phenomenon (event). The base of the analysis of the present study is to take into account a sort of conflict and disagreement in the interaction between clergymen and Safavids.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • clergymen
  • Safavid government
  • Shiism
  • interaction
  • political thought
  • Well Qualified Jurisprudent