نوع مقاله : مروری

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

چکیده

حکومت‌های قراقویونلو و آق‌قویونلو در طی حاکمیت خویش دچار بحران‌های سیاسی و نظامی عدیده‌ای شده بودند که از میان عوامل تأثیرگذار، ساختار قبیله‌ای اتحادیه از اهمیت زیادی برخودار است. این مقاله با بهره‌گیری آزاد از نظریۀ تعارض و روش تحلیل علّی و مقایسه‌ای نقش ساختار قبیله‌ای را در بی‌ثباتی سیاسی حکومت‌های ترکمان تبیین خواهد کرد. پاسخ بر این فرض استوار است که ساختار ایلی با ایجاد تعارض در ساحت‌های مختلف به ایل‌گرایی در سپاه، جناح‌گرایی در قبایل و قطب‌گرایی در اتحادیه دامن زده و با ایجاد تعارض در سه سطح، تعارض بین قبایل و سلطنت، تعارض درون اتحادیه‌ای، و تعارض درون قبیله‌ای، مانع پیوستگی قبایل با ساحت جدید قدرت متمرکز شده و زمینه‌های اقبال آنان را به شورش‌های شاهزادگی فراهم آورده است. بدین طریق حکومت‌ها در اوج قدرت توسط یک نیروی خارجی از هم می‌پاشیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tribal structure of Turkmen governments and political instability

چکیده [English]

QaraQoyunlu and AqQoyunlu governments encountered several political and military crises in their reigns; among the effective factors tribal structure of the confederationwas of special importance. The role of tribal structure in political instability of Turkmen governments will be explained in this article with free use of conflict theory، and causal analysis، and comparing method. Hypothesis stands for tribal structure، making conflicts in variety of aspects، increased tribal tendency in army، wing tendencies in tribes، and pole tendencies inconfederation. This، by making conflicts in 3 levels (conflict between tribes and government، intraconfederation conflict، and intratribal conflict) prevented tribes from gathering with new aspects of centralized power; and lead to tendency to princely rebellions. As a result، governments have been destroyed by external forces at their highest point of power.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • QaraQoyunlu
  • AqQoyunlu
  • Tribal structure
  • Tribal tendency
  • Wing tendency
  • Pole tendency